Występowanie ptaków i ewolucja

Ptaki żyć będą i rozmnażać się na prawie wszystkich terenach naszej planety i w wszystkich ekosystemach z siedmiu kontynentów. Najbardziej wysuniętym na południe ich siedliskiem jest z pewnością petrel śnieży, który znajduje się zaledwie kilkaset kilometrów od głębi Antarktydy. Najwyższy stopień różnorodności gatunkowej występować będzie jednak w regionach tropikalnych, co będzie mogło być przede wszystkim wynikiem o wiele większego stopnia specjalizacji w warunkach ciepłych albo też częstszych przypadków wymierania gatunków na tych szerokościach geograficznych, których klimat jest mniej sprzyjającym. Niektóre z ptasich rodzin posiadają specjalne przystosowanie do życia na terenach oceanicznych jak i w ich wodach, między innymi ping iwy. Kilka z gatunków czysto morskich ptaków pojawiać będzie się na lądzie tylko w czasie trwania okresu lęgowego. Wiele z gatunków ptaków stworzyło swoje populacje w tych regionach, do których wprowadził je sam człowiek. Niektóre z nich wprowadzane są umyślnie, między innymi bażanty, które obecnie są ptakami łownymi niemal na całym świecie. Inne wprowadzenia są raczej przypadkowymi. Pewne z gatunków, zaliczyć będziemy mogli tutaj między innymi czaplę złotawą rozprzestrzeniły się w sposób całkowicie naturalny nawet za granicami swoich pierwotnych obszarów z związku z przekształcaniem się ich środowisk w tereny rolnicze.

Współczesne ptaki żyją oraz rozmnażają się prawie we wszystkich znanych ziemskich ekosystemów i na każdym z siedmiu kontynentów. Najbardziej wysuniętym na południe siedliskiem będą kolonie znajdujące się zaledwie kilkaset kilometrów od centrum Antarktydy. Najwyższa różnorodność gatunkowa ptaków będzie występowała natomiast w regionach o tropikalnym klimacie, co będzie mogło być wynikiem ogólnie podwyższonego stopnia rozróżnienia ewolucyjnego w warunkach tropikalnych albo także częstszych przypadków wymierania gatunków na innych szerokościach geograficznych. Niektóre z ptasich rodzin przystosowały się do życia morskiego, nad oceanami i innymi zbiornikami wodnymi, na przykład wśród pingwinów zaobserwowano umiejętność przebywania nawet trzysta metrów pod poziomem morza. Kilka z gatunków morskich pojawia się na lądzie jedynie w okresie lęgowym. Wiele gatunków ptaków tworzy swoje populacje w tych regionach gdzie wprowadził je człowiek. Niektóre z tychże wprowadzeń były celowe inne natomiast całkowicie przypadkowe, pokazują jednak umiejętność przystosowania się zwierząt do całkowicie nowych warunków. Pewne gatunki rozprzestrzeniły się w naturalny sposób daleko poza granice miejsc, które były ich pierwotnym obszarem występowania w związku z przekształcaniem ich środowisk naturalnych przez człowieka oraz naturalną kolej rzeczy przyrody.

Migracje ptaków

Zjawisko przemieszczania się członków ptasiej rodziny pomiędzy dwoma obszarami, które określane są mianem legowiska oraz zimowiska spowodowane będą zmianami warunków atmosferycznych, a dodatkowo niedostępnością pokarmu. W przypadku klimatu tropikalnego wędrówki te spowodowane będą porą suchą oraz deszczową w klimacie zimniejszym natomiast mrozami oraz także brakiem pokarmu, który można naturalnie znaleźć. Wiele z gatunków ptaków będzie migrowała w różne strony świata, tak aby móc maksymalnie wykorzystać podaż pokarmową w innych rejonach oraz jednocześnie stworzyć sobie odpowiednie warunki do rozrodu.

Ewolucja

Prowadzone od dłuższego czasu prace i niezbite dowody wskazują na to, że ptaki niezaprzeczalnie należeć będą do teropodów posiadały więc bardzo duże powiązania z dinozaurami, a później także z gadami. Istnieje jednak wiele innych alternatywnych teorii, powoduje to, że wśród zagadnienia ewolucji ptaków toczą się ciągłe spory. Na początku niezgodności dotyczyły przede wszystkim faktu, czy ewolucja ptaków miała miejsce bezpośrednio od dinozaurów, czy bardziej prymitywnych form. Zwolennicy pochodzenia od dinozaurów także nie byli do końca zgodnymi. Jednak na podstawie wykopalisk pod koniec wieku dwudziestego pisany został jeden z najstarszych ptaków, gdzie krytycy wskazywać będą, że skamieniałość jest bardzo słabo zachowaną i w znacznym stopniu miejsce miała rekonstrukcja, w dodatku zwierze te może być swojego rodzaju chimerą, czyli skamieliną, która powstała ze szczątków kilku rodzajów zwierząt, co obecnie traktowane jest błędnie jako jeden z osobników.

Naukowcy od wielu lat próbują dojść do tego od jakich organizmów wywodzić mogą się ptaki, istnieje bardzo duże powiązanie pomiędzy dinozaurami oraz ptakami, gdzie istnieje nawet bogaty materiał dowodowy i szereg analiz. Bez wątpienia, w oparciu o te właśnie badania, ptaki zaliczyć będzie można do teropodów. Dokładniej należą one do mniejszej grupy, w miarę jak naukowcy odkrywali większą grupę nielotnych teropodów, które z ptakami posiadają bliskie pokrewieństwo wyraźna granica pomiędzy ptakami i nieptakami zaczęła ulegać zacieraniu oraz powolnemu zanikaniu. Wcześniej wysnuwane były także inne teorie, między innymi, że ptaki pochodzą od nowożytnych gadów, czy też ssaków, wszystkie z nich jednak mijały się z prawdą.

Dzisiaj nie ma już żadnych wątpliwości, że ptaki są bezpośrednimi potomkami teropodów, czyli jednych z dinozaurów, którym udało się wykształcić umiejętność latania, miliony lat temu to właśnie one opanowały, podobnie jak dzisiejsze ptaki, przestworza i atmosferę oraz wszystkie ekosystemy na ówczesnych kontynentach. Jeśli chodzi o taksonomię ptaków to pierwsza z klasyfikacji utworzona została w latach siedemdziesiątych wieku siedemnastego, dopiero sto lat później została ona zmodyfikowana przez Linneusza, który stworzył system klasyfikacji będący w użyciu do dzisiaj, oczywiście z wszystkimi najpotrzebniejszymi i wymaganymi zmianami. Uważa się także, że wszystkie współczesne ptaki posiadają wspólnego przodka, określanego mianem praptaka, niestety jednak nie udało się potwierdzić tejże tezy poprzez wykopaliska.